Verwerping 1 Verwerping van de dwaling: God heeft alleen mensen uitverkoren, die volharden in het geloof

Die leren: Dat de wil Gods van zalig te maken degenen, die zouden geloven
en in het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs zouden volharden,
het ganse en gehele besluit van de verkiezing ter zaligheid is,
en dat er niets anders van dit besluit in het Woord Gods is geopenbaard.

Want dezen bedriegen de eenvoudigen,
en wederspreken klaarlijk de Heilige Schrift, die getuigt,
dat God niet alleen degenen, die geloven zullen, wil zalig maken,
maar dat Hij ook enige bepaalde mensen van eeuwigheid heeft uitverkoren,
welke Hij in den tijd, boven anderen, met het geloof in Christus
en met volstandigheid zou begiftigen; gelijk geschreven is:
Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen,
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt (Joh. 17:6);
en: Er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven (Hand. 13:48);
en: Hij heeft ons uitverkoren in Hem, vóór de grondlegging der wereld,
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, enz. (Ef. 1:4).

De Remonstranten beleden alleen de eigenschappenpredestinatie: God heeft geen concrete personen uitverkoren, maar de uitverkiezing gaat over de eigenschap ‘geloof’. Wie deze eigenschap heeft, die is uitverkoren. Let erop dat de Dordtse Leerregels de eigenschappenpredestinatie niet afwijzen, maar het breder maken: God heeft méér besloten dan alleen de eigenschappenpredestinatie (geloof). Gods besluit gaat ook over concrete mensen, van wie God bepaalt dat zij zullen gaan geloven en volharden tot het einde. Dat wordt de persoonspredestinatie genoemd (zie daarvoor Rom. 8:29-30, 2 Tim. 2:19 en Joh. 10:3).
De Dordtse Leerregels belijden zowel de eigenschappen- als de persoonspredestinatie. Waarom zijn beide varianten belangrijk? De eigenschappenpredestinatie maakt ons bekend hoe God de uitverkorenen tot de zaligheid brengt: via evangelieverkondiging en bekering en geloof. De persoonspredestinatie gaat over de vraag: waarom heeft God mij lief? Is dat omdat ik goede eigenschappen bezit (zoals geloof of volharding)? Houdt God ook van mij als ik slechte eigenschappen bezit en geen goede werken heb? Dit raakt de kern van het christelijk geloof: God houdt van mij omdat de grond van Zijn liefde wortelt in Gods liefdevolle hart. De goede eigenschappen ontvang ik, omdat God mij liefheeft.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren