Tulip

De Dordtse Leerregels zijn ook bekend in Noord-Amerika. De samenvatting van de Dordtse Leerregels worden daar de 'vijf punten van het Calvinisme' genoemd. Hiervoor is ook een gemakkelijk te onthouden ezelsbruggetje bedacht: TULIP. Waarschijnlijk is deze naam ook een verwijzing naar de Nederlandse oorsprong van de Dordtse Leerregels. Op deze pagina zijn de 'vijf punten van het calvinisme' te vinden met een korte Bijbelse onderbouwing.

Totale verdorvenheid

Total depravity totale verdorvenheid

Mensen zijn door hun zondige natuur niet in staat om zelf naar God terug te gaan. Alleen dankzij Gods goedheid en genade laat de Heilige Geest mensen opnieuw geboren worden. 'Totaal' wil zeggen: elke mens is zo intens zondig, dat de zonde het gehele menselijke wezen heeft bedorven. Bekijk de bewijsteksten

Onvoorwaardelijke verkiezing

Unconditional election onvoorwaardelijke verkiezing

De liefde van God openbaart zich in de verkiezing. Vanwege Zijn genade en barmhartigheid (ver)kiest God mensen tot het geloof in Jezus Christus, terwijl zij allemaal de eeuwige straf verdiend hebben. Deze verkiezing is onvoorwaardelijk en niet op basis van bepaalde positieve omstandigheden, zoals goede daden of omdat God van tevoren zou weten welke mensen zouden gaan geloven. Bekijk de bewijsteksten

Beperkte verzoening

Limited atonement beperkte verzoening

Christus heeft verzoening voor de zonden tot stand gebracht, door Zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Deze verzoening is beperkt en geldt alleen voor de zonden van de gelovigen/uitverkorenen (particuliere of beperkte verzoening). De Dordtse Leerregels promoten overigens niet expliciet het standpunt van de particuliere verzoening. Veel afgevaardigden waren namelijk voorstander van de algemene verzoening (Christus is voor alle mensen gestorven, maar die verzoening is alleen effectief als je gelooft). Vanwege de verschillen tussen de afgevaardigden zijn artikelen hierover zo geformuleerd, dat zowel voorstanders als tegenstanders van de particuliere verzoening zich in de verwoordingen herkennen. Bekijk de bewijsteksten

Onweerstaanbare genade

Irresistible grace onweerstaanbare genade

Een mens is niet in staat om de genade van God te ontlopen wanneer God heeft besloten om aan die persoon Zijn genade te tonen. Het is niet zo dat mensen de genade vinden omdat hun geweten gevoeliger is of omdat zij een sterker geloof hebben. Het is juist andersom: een gevoelig geweten en een sterk geloof is een bewijs van Gods trouw en genade. Bekijk de bewijsteksten

Volharding van de gelovigen

Perseverance of the saints volharding van de gelovigen

De wedergeboorte kan niet ongedaan worden gemaakt. Het geloof, dat God heeft geschonken, blijft levenslang aanwezig, hoewel de beoefening van het geloof soms afwezig of minimaal kan zijn. Mensen die niet meer geloven hebben nooit een echt geloof gehad, of ze zullen, als ze tot de uitverkorenen behoren, op Gods tijd terugkeren naar het geloof. Bekijk de bewijsteksten

Disclaimer TULIP: De Dordtse Leerregels gaan vooral over de leer van de uitverkiezing en waren bedoeld voor theologen. De uitverkiezing wordt in de Bijbel altijd uitgelegd als troost en bemoediging voor de gelovigen: God had mij op het oog! Bent u niet bekend met het christelijk geloof? Lees dan eerst de Heidelbergse Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Dordtse Leerregels waren oorspronkelijk bedoeld als uitbreiding hiervan. Heeft u geen zekerheid over uw eeuwige behoud? Besteed dan niet teveel aandacht aan de uitverkiezing, maar richt u op de boodschap van het evangelie: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Joh. 3:16 en DL h1, par. 2). Als onbekeerde hoeft u niet de uitverkiezing te begrijpen, maar heeft u het ABC van het geloof nodig. De A van de afkeer van de zonden, de B van berouw en bekering, de C van het komen tot Christus.

Hypercalvinisme - een gevaarlijk Nederlands fenomeen!
Calvinisme vs arminianisme - Waar hebben we het over?
origineel
SV
17
leermodusleren