Paragraaf 9 God vervult Zijn raadsplan

Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen,
is van den aanbeginne der wereld tot op dezen tegenwoordigen tijd
(de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende) a krachtiglijk vervuld geweest,
en zal ook voortaan vervuld worden,
alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden,
en dat er altijd zal zijn een Kerk der gelovigen,
gefundeerd in het bloed van Christus, b
dewelke Hem, haar Zaligmaker, die voor haar,
als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis Zijn leven overgegeven heeft, c
standvastiglijk beminne, geduriglijk diene,
en hier en in alle eeuwigheid prijze.

Bewijsteksten

a

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. MattheĆ¼s 16:18

b

En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen. Johannes 11:52

Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft. 1 Koningen 19:18

c

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren