Verwerping 2 Verwerping van de dwaling: Christus' bloed heeft niet het nieuwe verbond bevestigd

Die leren: Dat dit doel van den dood van Christus niet geweest is,
dat Hij metterdaad het nieuwe verbond der genade door Zijn bloed zou bevestigen;
maar alleen dat Hij den Vader een bloot recht zou verwerven,
om met de mensen wederom zodanig verbond als het Hem believen zou,
hetzij der genade of der werken, te kunnen oprichten.

Want zulks strijdt tegen de Schrift,
dewelke leert dat Christus geworden is
Borg en Middelaar eens beteren, dat is, des nieuwen verbonds, a
en dat een testament in de doden eerst vast is. b

Bewijsteksten

a

Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. Hebreeën 7:22

b

En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Hebreeën 9:15

Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. Hebreeën 9:17

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren