Verwerping 6 Verwerping van de dwaling: Christus heeft het heil verworven, wij kiezen zelf of we daarin willen delen

Die het onderscheid tussen verwerving en toe-eigening daartoe gebruiken,
opdat zij den onvoorzichtigen en onervarenen dit gevoelen zouden kunnen inplanten,
dat God, zoveel Hem aangaat, alle mensen die weldaden,
die door den dood van Christus verkregen worden,
gelijkelijk heeft willen mededelen;
maar dat sommigen de vergeving der zonden en het eeuwige leven deelachtig worden,
anderen niet, dat zulk onderscheid hangt aan hun vrijen wil,
dewelke zichzelf voegt bij de genade, die zonder onderscheid aangeboden wordt,
en dat het niet hangt aan die bijzondere gave der barmhartigheid,
die krachtiglijk in hen werkt,
opdat zij zichzelf die genade boven anderen zouden toe-eigenen.

Want dezen, zich houdende alsof zij dit onderscheid in een gezonde mening voorstelden,
trachten het volk het verderfelijk venijn van de Pelagiaanse dwalingen in te geven.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren