Verwerping 8 Verwerping van de dwaling: Je kunt als gelovige meerdere malen wederom geboren worden

Die leren: Dat het niet ongerijmd is dat de mens,
zijn eerste wedergeboorte verloren hebbende,
wederom opnieuw, ja menigmaal wedergeboren worde.

Want dezen loochenen door deze leer de onverderfelijkheid van het zaad Gods,
waardoor wij wedergeboren worden;
tegen het getuigenis van den apostel Petrus:
Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad (1 Petr. 1:23).

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren