Paragraaf 129 Besluit

En dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring
van de rechtzinnige leer der vijf artikelen, die in Nederland in verschil zijn,
en meteen de verwerping der dolingen,
waardoor de Nederlandse Kerken een tijdlang zijn beroerd geweest,
welke verklaring en verwerping de Synode oordeelt uit het Woord Gods te zijn genomen,
en met de belijdenis der Gereformeerde Kerken overeen te stemmen;
waaruit klaarlijk blijkt, dat degenen, denwelken zulks het minst betaamde,
tegen alle waarheid, billijkheid en liefde hebben gehandeld,
die het volk hebben willen wijsmaken:

 • dat de leer der Gereformeerde Kerken van de predestinatie en de aanklevende hoofdstukken,
  door haren eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt;
 • dat zij een oorkussen is voor het vlees en den duivel, en een burcht des satans,
  waaruit hij allen mensen lagen legt, het merendeel van hen verwondt
  en velen van hen met de pijlen óf der wanhoop óf der zorgeloosheid dodelijk doorschiet.
 • Dat die leer God maakt een auteur der zonde, onrechtvaardig, een tiran en huichelaar,
  en dat zij niets anders is dan een vernieuwd Stoicisme, Manicheïsme, Libertijnschap en Turkendom;
 • dat zij de mensen vleselijk-zorgeloos maakt, als zichzelf daardoor wijs makende,
  dat het den uitverkorenen niet kan hinderen aan hun zaligheid, hoe zij ook leven,
  en zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven;
 • dat het dengenen, die verworpen zijn, ter zaligheid niet kan baten, al ware het,
  dat, zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben;
 • dat daarmede geleerd wordt, dat God door het blote en loutere goeddunken van Zijn wil,
  zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde,
  het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft;
 • dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid,
  gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken;
 • dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt
  en tiranniglijk in het helse vuur geworpen, alzo dat hun noch het bloed van Christus baten kan,
  noch de Doop, noch het gebed der Kerken bij hun Doop,
 • en wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn,
  die de Gereformeerde Kerken niet alleen niet bekennen,
  maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen.

Daarom, zo velen als er den naam onzes Zaligmakers Jezus Christus godvruchtiglijk aanroepen,
dien betuigt deze Synode van Dordrecht door den naam des Heeren,
dat zij van het geloof der Gereformeerde Kerken willen oordelen,
niet uit lasteringen, die hier en daar uit samengeraapt zijn,
ook niet uit private of bijzondere uitspraken van sommige, zo oude als nieuwe Leraren,
die dikwijls ook te kwader trouw aangehaald, of verdorven en in een verkeerden zin verdraaid worden;
maar uit de openbare belijdenis der Kerken zelf, en uit deze verklaring der rechtzinnige leer,
die met eendrachtige overeenstemming van allen en een ieder lid der gehele Synode bevestigd is.

Daarna vermaant dezelve Synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat zij toezien,
wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zo vele Kerken
en zo veler Kerken belijdenissen vals getuigenis spreken,
de consciëntiën der zwakken beroeren,
en bij velen de gemeenschap der ware gelovigen zoeken verdacht te maken.

Ten laatste vermaant deze Synode alle mededienaars in het Evangelie van Christus,
dat zij zich in het verhandelen van deze leer, beide in scholen en kerken,
godvruchtiglijk en godsdienstiglijk gedragen:
dezelve zowel met de tong als met de pen tot Gods eer,
heiligheid des levens en vertroosting der verslagene gemoederen richten;
dat zij met de Schrift naar de regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken;
en eindelijk van alle zulke wijzen van spreken zich onthouden,
die de palen van den rechten zin der Heilige Schrift, ons voorgesteld, te buiten gaan,
en die den dartelen sophisten rechtvaardige oorzaak geven mochten,
om de leer der Gereformeerde Kerken te beschimpen of ook te lasteren.

De Zoon Gods, Jezus Christus, Die, ter rechterhand Zijns Vaders zittende,
den mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid;
brenge diegenen, die verdwaald zijn, tot de waarheid;
stoppe den lasteraars van de gezonde leer hun monden;
en begave de getrouwe dienaars Zijns Woords met den Geest der wijsheid en des onderscheids,
opdat alle hunne redenen mogen gedijen ter eer Gods
en tot stichting der toehoorderen. Amen.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren