Paragraaf 1 Niemand is te verontschuldigen

Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben,
en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, a
zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan,
indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten
en om de zonde verdoemen,
volgens deze uitspraken van den apostel:
De gehele wereld is voor God verdoemelijk.
Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23).
En: De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).

Bewijsteksten

a

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren