Paragraaf 2 Gods liefde openbaart zich in Zijn Zoon

Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, a
opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve,
maar het eeuwige leven hebbe. b

Bewijsteksten

a

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:9

b

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren