Paragraaf 3 Door de prediking van het evangelie worden alle mensen geroepen

En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht,
zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, a
tot wie Hij wil, en wanneer Hij wil;
door wier dienst de mensen geroepen worden
tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. b
Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben?
En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14-15).

Bewijsteksten

a

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. Jesaja 52:7

b

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 1 Korinthe 1:23-24

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren