Paragraaf 4Tweeërlei reactie op het evangelie: ongeloof of geloof

Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. a
Maar die het aannemen,
en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen,
die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost,
en met het eeuwige leven begiftigd. b

Bewijsteksten

a

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:36

b

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Romeinen 10:9

origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren