Paragraaf 5 De belofte van het evangelie: geloof in Christus en wordt behouden

Voorts is de belofte des Evangelies,
dat een iegelijk, die in den gekruisigden Christus gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; a
welke belofte aan alle volken en mensen,
tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt,
zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden,
met bevel van bekering en geloof. b

Bewijsteksten

a

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid. 1 Korinthe 1:23

b

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. MattheĆ¼s 28:19

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen 2:38

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Handelingen 16:31

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren