Paragraaf 4 De dood van Christus is zo belangrijk omdat Hij eeuwig God is

En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid,
omdat de Persoon, Die dien geleden heeft,
niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is,
maar ook de eniggeboren Zoon Gods,
van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met den Vader en den Heiligen Geest,
zodanig als onze Zaligmaker wezen moest.
Daarenboven, omdat Zijn dood is vergezelschapt geweest
met het gevoel van den toorn Gods en van den vloek,
dien wij door onze zonden verdiend hadden.

Bewijsteksten

a

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebreeën 4:15

Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden. Hebreeën 7:26

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:9

b

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! Mattheüs 27:46

Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren