Paragraaf 13 Verzekerd zijn van de verkiezing geeft nederigheid en toewijding

Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing,
nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak
om zichzelf voor God te verootmoedigen,
de diepte van Zijn barmhartigheden te aanbidden,
zichzelf te reinigen,
en Hem, Die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad,
wederom vuriglijk te beminnen. a
Zo verre is het vandaar,
dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan,
in het onderhouden van Gods geboden vertragen,
of vleselijk zorgeloos zouden worden.
Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren,
die, óf zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende,
óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende,
in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.

Bewijsteksten

a

Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren. En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods. Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven. Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. Leviticus 23:27-32

En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 1 Johannes 3:3

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1 Johannes 4:19

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Meditatie)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren