Verwerping 9 Verwerping van de dwaling: Evangelieverkondiging vindt plaats omdat een volk beter is dan andere volken

Die leren: Dat de oorzaak,
waarom God tot het éne volk meer dan tot het andere het Evangelie zendt,
niet is louter en eniglijk het welbehagen Gods,
maar omdat het éne volk beter en waardiger is dan het andere,
aan hetwelk het Evangelie niet wordt medegedeeld.

Want dit ontkent Mozes, het Israëlietische volk aldus aansprekende:
Zie, des Heeren uws Gods is de hemel,
en de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is.
Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben,
en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren,
gelijk het te dezen dage is (Deut. 10:14-15);
En Christus: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda!
Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn,
zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben (Matth. 11:21).

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren