Paragraaf 7 Behouden worden is genade van God

Maar zo velen als waarachtiglijk geloven,
en door den dood van Christus
van de zonden en het verderf verlost en behouden worden,
die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, a
hun van eeuwigheid in Christus gegeven,
welke genade Hij niemand schuldig is.

Bewijsteksten

a

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 2 Korinthe 5:18

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efeze 2:8-9

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren