Paragraaf 9 Het is hun eigen schuld als geroepenen niet de roepstem van het evangelie gehoorzamen

Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde,
niet komen en niet bekeerd worden, a
daarvan is de schuld niet in het Evangelie,
noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde,
noch in God, Die door het Evangelie roept,
en Zelf ook, dien Hij roept, onderscheiden gaven mededeelt; b
maar in degenen, die geroepen worden;

van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen;
anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten,
en daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap
van het tijdelijk geloof wederom terugwijken;
anderen verstikken het zaad des Woords
door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld,
en brengen geen vruchten voort;
hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. c

Tijd(elijk) geloof: over het tijdgeloof is op de Dordtse Synode vaak gesproken. De afgevaardigden uit Emden verwoordden het verschil tussen tijdgeloof en echt geloof als volgt (Acta Emden, 597):
Het echte geloof is als een hand die Christus en zijn gaven aanneemt, de belofte van genade aanneemt (ontvangt), zeker is van wat God belooft en daarin (in de beloften) rust vindt. Het tijdgeloof heeft dit niet: dat is tevreden met aardse en tijdelijke gaven (zoals voorspoed, eer en rijkdom) en blijft onzeker over de geestelijke zegeningen.

Bewijsteksten

a

En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Mattheüs 22:1-4

Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden. En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u. Mattheüs 11:20-24

b

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Mattheüs 23:37

c

Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud. Mattheüs 13:18-23

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren