Paragraaf 3 God is getrouw en houdt de gelovigen staande tot het einde

Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde,
en ook vanwege de aanvechtingen der wereld, en des satans, a
zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven,
zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden.
Maar God is getrouw, b Die hen in de genade,
hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt,
en ten einde toe krachtiglijk bewaart. c

Bewijsteksten

a

Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Romeinen 7:20

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. MattheĆ¼s 26:41

b

Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 1 Korinthe 10:13

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 1 Petrus 1:5

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren