Paragraaf 7 Door Zijn Woord en Geest vernieuwt God gevallen gelovigen tot bekering

Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart Hij nog in hen
dit Zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn,
opdat het niet verga, noch uitgeworpen worde. a
Ten andere vernieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk
door Zijn Woord en Geest tot bekering, b
opdat zij over de bedreven zonden van harte, en naar God bedroefd zijn;
vergeving in het bloed des Middelaars,
door het geloof, met een verbroken hart, begeren, en verkrijgen;
de genade van God, Die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen;
Zijn ontfermingen en trouw aanbidden;
en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. c

Bewijsteksten

a

Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 Johannes 3:9

Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1 Petrus 1:23

b

Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood. 2 Korinthe 7:10

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. Psalmen 51:19

Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Psalmen 32:5

c

Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. Filippenzen 2:12

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Vreze des Heeren)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren