Paragraaf 129Besluit

Het bovenstaande is een duidelijke uiteenzetting van de juiste leer aangaande de vijf punten in de leer waarover in Nederland verschil van mening bestaat. Bovendien is het een weerlegging van de verkeerde opvattingen die een tijdlang voor de nodige opschudding hebben gezorgd binnen de Nederlandse kerken. Zowel de uiteenzetting als de weerlegging stemmen volgens de synode volledig overeen met de Bijbel en met wat de Gereformeerde Kerken openlijk belijden.
Het is dan ook duidelijk hoe verkeerd de mensen gehandeld hebben die de gelovigen het volgende wilden aanpraten:

  • De leer van de Gereformeerde Kerken (hoe God mensen als kind aanneemt en alles wat daarmee samenhangt) houdt de mensen af van het dienen van God; deze leer wordt hun nog opgedrongen ook. Ze vormt een prachtig excuus om ten onrechte gerust te zijn. Het geeft de duivel alle kans om mensen te misleiden en geestelijk schade
    toe te brengen, zodat ze worden beheerst door wanhoop of onverschilligheid.
  • Deze leer maakt God tot degene die het kwaad veroorzaakt, tot een onrechtvaardig tyran en tot een huichelaar. Ze is niets anders dan het stoïcisme, manicheïsme, libertinisme en mohammedanisme, maar dan in een nieuw jasje gestoken.
  • Deze leer maakt de mensen onverschillig ten opzichte van hun levenswijze; ze maken zich namelijk, als gevolg van deze leer, wijs dat het niet uitmaakt hoe ze leven. Ze zijn immers kinderen van God, en ze zullen zeker gered worden. Dientengevolge staat het hun vrij de meest verschrikkelijke misdaden te bedrijven.
  • Als iemand één keer door God is afgewezen gaat hij volgens deze leer onherroepelijk naar de hel, ook al heeft hij zich altijd als een volwaardig christen gedragen.
  • Deze leer verkondigt dat God zuiver en alleen omdat het Hem goeddunkte en zonder dat er sprake was van enige schuld, de meeste mensen geschapen heeft om voor eeuwig naar de hel te gaan.
  • Gods keus is volgens deze leer de bron van het geloof en de manier van leven die door het geloof bepaald wordt. Op dezelfde wijze is het feit dat Hij mensen afwijst de bron van het ongeloof en wat daaruit voortvloeit.
  • Volgens deze leer zijn heel wat onschuldige kindertjes van gelovige ouders nauwelijks ter wereld gekomen of ze worden van hen weggerukt en zonder pardon naar de hel verwezen. Noch Christus’ werk, noch het feit dat ze gedoopt zijn en dat de gelovigen toen voor hen hebben gebeden, kan ze helpen,
  • en wat dies meer zij.

De Gereformeerde Kerken ontkennen dat ze het soort uitspraken gedaan hebben waarvan ze hier beschuldigd worden. Ze keuren ze beslist af en distantiëren zich ervan. De Synode van Dordrecht wil over de leer van de Gereformeerde Kerken niet een oordeel uitspreken op grond van een samenraapsel van belasterende uitspraken. Daarvan getuigt ze in Gods naam ten aanhoren van iedereen die Jezus Christus, onze Redder, eert en aanbidt. Zij baseert zich al evenmin op persoonlijke uitspraken van theologen van vroeger en nu, die overigens vaak verkeerd worden geciteerd of in het eigen straatje uitgelegd.
De synode gaat daarentegen uit van wat de kerk zelf openlijk belijdt en van de hierboven afgedrukte artikelen aangaande de juiste leer. Deze artikelen zijn vastgesteld terwijl alle synodeleden het er unaniem mee eens waren.
Op grond hiervan doet de synode een ernstige oproep klinken aan het adres van hen die deze belasterende uitspraken op hun naam hebben staan. Ze moeten inzien dat ze Gods oordeel over zich halen als ze belasteren wat zoveel kerken openlijk belijden, en als ze hen die minder sterk op hun benen staan wat het geloof betreft, in gewetensnood brengen, en de gelovigen die vasthouden aan de juiste leer verdacht willen maken.
Ten slotte roept de synode alle predikanten, die de boodschap van Christus bekend maken, op zich bij het behandelen van deze leer in school en kerk te houden aan de door God gestelde regels. Ze moeten deze leer aanwenden, in woord en geschrift, om God te eren, het leven vrij te houden van het verkeerde en de wankelmoedigen te steunen. En ze behoren zich in denken en spreken te richten naar de overeenstemming die er is tussen de gelovigen en zich te onthouden van uitspraken die verder gaan dan de duidelijke boodschap van de Bijbel zelf. Want dit soort uitspraken zou de mensen die erop gespitst zijn kritiek te leveren, een goede gelegenheid geven om hun venijn te spuien over de leer van de Gereformeerde Kerken.
We bidden dat Jezus Christus, Gods Zoon, die op de ereplaats rechts van zijn Vader zit en aan de mensen geschenken geeft, ons toewijdt aan God door ons de volle waarheid te laten houden. En dat Hij de volle waarheid weer teruggeeft aan wie haar waren kwijtgeraakt.
We bidden dat Hij diegenen die de juiste leer belasteren, de mond snoert, en aan hen die wel trouw zijn boodschap bekend maken, de Heilige Geest geeft, zodat alles wat ze zeggen getuigt van inzicht en ertoe bijdraagt dat de luisteraars in hun geloof gesterkt worden, tot eer van God. Amen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren