Paragraaf 4De dood van Christus is zo belangrijk omdat Hij eeuwig God is

Waarom is Christus’ dood van zo grote waarde en zijn de gevolgen ervan zo verstrekkend?
In de eerste plaats omdat Hij tegelijk God en mens is. Hij is echt mens, maar dan volledig toegewijd aan God en volkomen goed; ook is Hij de enige Zoon van God, eeuwig en oneindig, evenals de Vader en de Heilige Geest, en één met Hen. Zo alleen kon Hij onze Redder zijn.
In de tweede plaats, omdat Hij door te sterven de toorn en de vloek van God, die ons hadden moeten treffen, ondergaan heeft.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hebreeën 4:15

Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hebreeën 7:26

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:9

b

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Mattheüs 27:46

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Galaten 3:13

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren