Paragraaf 4 De dood van Christus is zo belangrijk omdat Hij eeuwig God is

De dood van de Zoon van God is werkelijk van zo’n grote kracht en waarde.
Want de persoon die voor ons stierf,
is niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens,
maar ook de eniggeboren Zoon van God,
van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest.
Dat moest Hij ook zijn om onze Zaligmaker te kunnen zijn.
Bovendien ging Zijn dood gepaard
met het ervaren van de toorn van God en van de vloek
die wij door onze zonden verdiend hadden.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hebreeën 4:15

Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hebreeën 7:26

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:9

b

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Mattheüs 27:46

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Galaten 3:13

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren