Paragraaf 4 Het overgebleven licht der natuur is onvoldoende om God te leren kennen

Wel is er na de zondeval nog iets van het licht van de natuur in de mens overgebleven.
Hierdoor heeft hij nog wel enige kennis van God,
van de natuurlijke dingen
en van het onderscheid tussen wat betamelijk en niet betamelijk is.
Ook geeft hij enigszins blijk van een deugdzaam leven en van uiterlijke tucht. a

Maar zover is het er vandaan dat de mens door dit licht van de natuur
tot de zaligmakende kennis van God kan komen
en zich tot Hem bekeren,
dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet op de juiste wijze gebruikt.
Ja, veeleer is het zo dat hij dit licht
– wat men daar ook precies onder verstaat –
helemaal en op allerlei manieren verontreinigt en in ongerechtigheid ten onder houdt. b
Omdat hij dit doet, wordt de mens alle verontschuldiging tegenover God ontnomen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:19-20

Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Romeinen 2:14-15

b

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Romeinen 1:18

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:20

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren