Paragraaf 7Door Gods welbehagen wordt het evangelie nu aan meer mensen geopenbaard

Hoe Hij de mensen wilde redden heeft God tijdens het oude verbond slechts aan weinig mensen duidelijk gemaakt. Tijdens het nieuwe verbond echter — toen er geen onderscheid meer gemaakt werd tussen de volken — maakte Hij dit aan meer mensen bekend. Als er verschil gemaakt wordt, dan is dit niet het gevolg daarvan dat het ene volk het meer waard zou zijn dan het andere of beter gebruik zou maken van het natuurlijk inzicht. Maar het komt voort uit wat God beslist in zijn liefde. Daarom moeten zij, die zo’n groot geschenk gekregen hebben, nederig en dankbaar inzien dat ze dat helemaal niet verdiend hebben; ze hebben zelfs het tegendeel verdiend. Maar wanneer andere mensen dit geschenk niet krijgen, moeten de gelovigen de strengheid en rechtvaardigheid van Gods oordeel prijzen en die niet proberen uit te pluizen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte. Efeze 1:9

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. Efeze 2:14

Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kolossenzen 3:11

Want er is geen aanzien des persoons bij God. Romeinen 2:11

b

Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Mattheüs 11:26

c

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. Romeinen 11:22

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Romeinen 11:33

En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Openbaring 16:7

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren