Paragraaf 7 Door Gods welbehagen wordt het evangelie nu aan meer mensen geopenbaard

Dit heilsgeheim van Zijn wil heeft God
in het Oude Testament aan minder mensen
en in het Nieuwe Testament aan meer mensen geopenbaard. a
Hij heeft daarmee het onderscheid tussen Israël en de andere volken weggenomen.
De oorzaak van dit verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling
is niet dat het ene volk voor God waardiger is dan het andere volk
of dat het het licht van de natuur beter gebruikt.
Nee, dit verschil is alleen terug te voeren
op het soevereine welbehagen en de onverdiende liefde van God. b

Daarom moeten degenen aan wie zo’n grote genade te beurt valt
– zonder enige verdienste, ja, zelfs in strijd met wat zij verdiend hebben –
haar met een nederig en dankbaar hart erkennen.
Als andere mensen deze genade niet te beurt valt,
moeten zij daarin – met de apostel – de strengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden
en die in geen geval nieuwsgierig onderzoeken. c

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte. Efeze 1:9

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. Efeze 2:14

Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kolossenzen 3:11

Want er is geen aanzien des persoons bij God. Romeinen 2:11

b

Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Mattheüs 11:26

c

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. Romeinen 11:22

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Romeinen 11:33

En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Openbaring 16:7

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren