Paragraaf 15 Deze leer van de volharding heeft God tot Zijn eer en tot bemoediging geopenbaard in de Bijbel

Deze leer van de volharding van de ware gelovigen
en heiligen en van de zekerheid ervan,
heeft God tot eer van Zijn Naam
en tot troost van godvruchtige mensen
in Zijn Woord zeer overvloedig geopenbaard.
Hij heeft die ook ingeprent in de harten van de gelovigen. a
Zij wordt weliswaar door de natuurlijke mens niet begrepen
en door de satan gehaat, door de wereld bespot,
door onervaren mensen en huichelaars misbruikt
en door dwaalgeesten bestreden.
Maar de bruid van Christus heeft haar altijd
als een onschatbare rijkdom
heel innig liefgehad en standvastig verdedigd. b
God, tegen Wie geen plan standhoudt en geen enkel geweld iets vermag, c
zal ervoor zorgen dat zij dat ook altijd zal blijven doen.
Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. d

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Openbaring 14:12

b

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Efeze 5:32

c

De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Psalmen 33:10-11

d

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 1 Petrus 5:10-11

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren