Paragraaf 15Deze leer van de volharding heeft God tot Zijn eer en tot bemoediging geopenbaard in de Bijbel

Het hierboven behandelde heeft God in de Bijbel uitgebreid uiteengezet en Hij prent het de gelovigen in. Dit doet Hij om zichzelf te laten eren en om de gelovigen houvast te geven. Maar deze leer wordt door de ongelovigen niet begrepen, maar bespot, door de Satan gehaat en door mensen die minder goed thuis zijn in de leer of die schijnheilig zijn of die van de juiste leer afwijken, misbruikt en bestreden.
Maar de bruid van Christus, de kerk, heeft die leer altijd zeer lief gehad als een bezit van onschatbare waarde, en haar standvastig verdedigd. God zal ervoor zorgen dat zij dat ook altijd zal blijven doen. En niets kan zijn plannen ook maar iets in de weg leggen. Laten wij deze drie├źnige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, altijd alle eer geven! Amen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Openbaring 14:12

b

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Efeze 5:32

c

De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Psalmen 33:10-11

d

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 1 Petrus 5:10-11

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren