Verwerping 1 Verwerping van de dwaling: Geloofsvolharding is een voorwaarde om te delen in de verkiezing

Die leren: dat de volharding van de ware gelovigen geen vrucht van de verkiezing is
of een gave van God, verworven door de dood van Christus.
Volgens hen is de volharding een voorwaarde van het nieuwe verbond,
waaraan de mens door zijn vrije wil moet voldoen,
om te delen in – zoals ze dat noemen – de definitieve verkiezing en rechtvaardiging.

Deze leer is een dwaling. Want de Heilige Schrift getuigt dat de volharding een gevolg is
van Gods verkiezing en dat zij door de kracht van de dood,
de opstanding en de voorbede van Christus aan de uitverkorenen wordt gegeven:
Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard (Rom. 11:7);
en: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is,
Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (Rom. 8:32-35).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren