Paragraaf 8 Er is maar één verkiezing tot de zaligheid

De voormelde verkiezing is niet menigerlei,
maar één en dezelfde, van al degenen die zalig worden,
beide in het Oude en Nieuwe Testament.
Aangezien de Schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van den wil Gods voorstelt, a
waardoor Hij ons van eeuwigheid heeft verkoren,
beide tot de genade en tot heerlijkheid,
tot de zaligheid en tot den weg der zaligheid,
denwelken Hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. b

Bewijsteksten

a

De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken. Deuteronomium 7:7

Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk. Deuteronomium 9:6

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Efeze 1:4-5

b

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren