Paragraaf 2 De erfzonde

Zodanig als nu de mens geweest is na den val,
zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht,
namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; a
alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel,
van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) b gekomen is,
niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben,
maar door voortplanting der verdorven natuur.

Bewijsteksten

a

Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een. Job 14:4

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Psalmen 51:7

b

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hebree├źn 4:15

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren