Paragraaf 3 Alle mensen zijn dood in de zonden

Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen,
en als kinderen des toorns geboren, a
onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad,
dood in zonden en slaven der zonde. b
En willen en kunnen tot God niet wederkeren,
noch hun verdorven natuur verbeteren,
noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken,
zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. c

Bewijsteksten

a

Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Efeze 2:3

b

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Efeze 2:1

Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt. Romeinen 6:16-17

c

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3:3

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Johannes 3:5-6

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Titus 3:5

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Heilige Geest)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren