Paragraaf 7 Door Gods welbehagen wordt het evangelie nu aan meer mensen geopenbaard

Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt,
doch in het Nieuwe Testament (het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde)
heeft Hij haar aan meer mensen geopenbaard. a
Van welke onderscheidene toebedelingen de oorzaak niet moet gesteld worden
in de waardigheid van het ene volk boven het andere,
of in het beter gebruik van het licht der natuur,
maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods; b

waarom ook diegenen, wien buiten,
ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiedt,
haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen,
maar in de anderen, wien deze genade niet geschiedt, moeten zij
met den apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden
en die geenszins curieuslijk onderzoeken. c

Bewijsteksten

a

Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Efeze 1:9

Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Efeze 2:14

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Kolossenzen 3:11

Want er is geen aanneming des persoons bij God. Romeinen 2:11

b

Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. MattheĆ¼s 11:26

c

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. Romeinen 11:22

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Romeinen 11:33

En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Openbaring 16:7

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren