Paragraaf 6 God maakt mensen zalig door de Heilige Geest en het evangelie

Hetgeen dan noch het licht der natuur, noch de wet doen kan,
dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes,
en door het woord of de bediening der verzoening,
welke is het Evangelie van den Messias, a
waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen,
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. b

Als middel om zalig te worden heeft God bevel gegeven om het evangelie te verkondigen (Mark. 16:15). Het evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid (Rom. 1:16). Het is het middel waardoor het geestelijk leven begint en waardoor de Heilige Geest werkt (zie ook art. 17). Wanneer God ons laat roepen door het evangelie, dan presenteert Hij ons niet alleen het bloed van Jezus Christus tot vergeving van zonden, maar Hij presenteert ons ook de Heilige Geest, die ons hart vernieuwt en het geloof en de bekering ontsteekt door de wedergeboorte. Evangelieprediking is daarom bedoeld voor ‘geestelijk doden’, ook al zijn die nog niet opnieuw geboren, onbekeerd en dood in de zonden. De woorden van het evangelie en de het onzichtbare werk van de Heilige Geest daarachter, overwinnen de weerstand en onmogelijkheden.

Bewijsteksten

a

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 2 Korinthe 5:18-19

b

Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven. 1 Korinthe 1:21

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren