Paragraaf 11 Door twijfel of verzoeking kan de zekerheid soms afwezig zijn

Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven
tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden,
en in zware aanvechting gesteld zijnde,
dit volle betrouwen des geloofs
en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen.
Maar God, de Vader aller vertroosting,
laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden,
maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst;
en wekt in hen de verzekerdheid der volharding
door den Heiligen Geest wederom op. a

Let op de formulering: Als ze daardoor in zware aanvechting verkeren,
voelen zij dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de volharding niet altijd. De bewoording van ‘zware’ en ‘niet altijd’ geeft aan dat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat. Zekerheid van het geloof is volgens de Dordtse Leerregels de normale situatie van een gelovige en het gebrek ervan de uitzonderlijke situatie. Naast de reden van zware aanvechting noemen de Dordtse Leerregels nog één andere situatie die tot een tijdelijk verlies van geloofszekerheid kan leiden: het vallen in grove zonden. Het gaat hierbij niet om de ‘dagelijkse’ zonden, maar om zware en afschuwelijke zonden. Ook dit is een uitzonderlijke situatie.

Bewijsteksten

a

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting. 2 Korinthe 1:3

Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 1 Korinthe 10:13

Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 2 TimotheĆ¼s 4:17-18

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren