Paragraaf 11 Door twijfel of verzoeking kan de zekerheid soms afwezig zijn

Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven
tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden,
en in zware aanvechting gesteld zijnde,
dit volle betrouwen des geloofs
en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen.
Maar God, de Vader aller vertroosting,
laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden,
maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst;
en wekt in hen de verzekerdheid der volharding
door den Heiligen Geest wederom op. a

Bewijsteksten

a

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting. 2 Korinthe 1:3

Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 1 Korinthe 10:13

Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 2 Timotheüs 4:17-18

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren