Paragraaf 12 Verzekerd zijn van de volharding geeft een toegewijd leven

Doch zó ver is het vandaar, dat deze verzekerdheid der volharding
de ware gelovigen hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken,
dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid,
kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd,
vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid,
mitsgaders van vaste blijdschap in God; a
en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is
tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken; b
gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.

Bewijsteksten

a

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? Psalmen 116:12

b

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:11-14

O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden; Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden? Psalmen 56:13-14

En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 1 Johannes 3:3

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren