Verwerping 7Verwerping van de dwaling: Je kunt niet weten of je bent uitverkoren

"Tijdens ons leven heeft Gods definitieve keus geen enkel positief gevolg. We merken er niets van. Als we er al zeker van zijn, is dat afhankelijk van onzekere voorwaarden."

Het is absurd te spreken over een onzekere zekerheid. Bovendien is het in strijd met het feit dat de gelovigen ervaren dat ze zijn uitgekozen. Daarover zijn ze blij en ze geven de eer aan God.
Hun namen zijn in de hemel opgeschreven. Christus heeft gezegd dat ze daar blij om moeten zijn. (Vergelijk Lucas 10:20, waar dit tegen de discipelen wordt gezegd.) Dat ze ervaren kinderen van God te zijn maakt hen weerbaar tegen de hardnekkige pogingen van de duivel ze van Christus los te rukken. Ze kunnen zichzelf voorhouden: "Wie kan de kinderen van God beschuldigen?" (Rom. 8:33).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:3-14

b

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Lukas 10:20

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren