Paragraaf 1Gods rechtvaardigheid eist dat onze zonden gestraft worden

Gods vergevingsgezindheid is oneindig groot, maar ook is Hij volmaakt rechtvaardig. Dat heeft Hij in de Bijbel bekendgemaakt. Omdat God rechtvaardig is, moet onze slechtheid bestraft worden. Deze straf raakt heel de mens, zowel tijdens het leven als na het sterven. Wij kunnen daar niet aan ontkomen, tenzij er voldaan wordt aan de eisen die Gods rechtvaardigheid met zich meebrengt.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Exodus 34:6-7

En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Romeinen 5:16

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Galaten 3:10

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren