Paragraaf 8 De zaligmakende kracht van Christus dood geldt alleen voor de uitverkorenen

Dit belijden wij omdat het volgens het geheel vrije raadsbesluit
de genadige wil en het voornemen van God de Vader geweest is
dat de kracht van de kostbare dood van Zijn Zoon,
die levend maakt en zalig maakt, voor alle uitverkorenen geldt. a
Aan hen alleen schenkt Hij het geloof in Christus,
waardoor ze gerechtvaardigd worden
en volstrekt zeker tot de zaligheid gebracht worden.

Dit betekent dat God gewild heeft dat Christus door Zijn bloed,
dat Hij aan het kruis heeft vergoten
– waarmee Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft – b
uit alle volken, stammen, generaties en talen, c
alle mensen die van eeuwigheid tot de zaligheid uitverkoren zijn
en die aan Hem door de Vader gegeven zijn
en alleen hen, op krachtige wijze zou verlossen.

Ook heeft God gewild dat Christus hun het geloof zou schenken, d
dat Hij door Zijn dood voor hen verdiend heeft.
Dat geldt ook van andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest.
Hij wilde dat Christus hen door Zijn bloed zou reinigen van al hun zonden e
- zowel die aangeboren zijn als die zij doen nadat of voordat zij het geloof ontvingen -
en hen in Zijn trouw tot het einde toe zou bewaren
en hen ten slotte heerlijk, zonder enige vlek en rimpel, voor Zich zou plaatsen. f

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

De Remonstranten leerden alleen de eigenschappenpredestinatie. Dat betekende onder andere dat Christus niet met Zijn dood heeft verdiend, dat God aan ons het geloof geeft. De dood van Christus en de verkiezing zijn volgens hun visie geen oorzaak van het geloof, maar onze vrije wil is de oorzaak van het geloof en de verkiezing. Dat is immers eigenschappenpredestinatie: verkiezing op basis van geloof. Dit is precies tegenovergesteld wat de Dordtse Leerregels belijden. God heeft Zijn Zoon in de dood overgegeven, om aan de gelovigen (concrete personen) Christus Zelf te schenken en met Hem 'alle dingen' (Rom. 8:32), waaronder het geloof. 

Bewijsteksten

a

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Johannes 17:9

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Efeze 5:25-27

b

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Lukas 22:20

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Hebree├źn 8:6

c

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Openbaring 5:9

d

Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Filippenzen 1:29

e

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

f

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Efeze 5:27

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren