Paragraaf 9 God vervult Zijn raadsplan

Dit raadsbesluit, dat voortkomt uit de eeuwige liefde van God voor de uitverkorenen,
is vanaf het begin van de wereld tot nu toe op krachtige wijze uitgevoerd.
Tevergeefs verzetten de poorten van de hel zich daartegen. a
Het zal ook in de toekomst worden uitgevoerd,
zodat de uitverkorenen, ieder op zijn tijd,
tot één gemeenschap vergaderd zullen worden.

Daardoor zal er altijd een kerk van gelovigen zijn,
gefundeerd in het bloed van Christus. b
Hij heeft, als een bruidegom voor zijn bruid,
Zijn leven aan het kruis gegeven.
Zij bemint Hem als haar Zaligmaker daarvoor standvastig c
en dient Hem onafgebroken
en prijst Hem hier en in alle eeuwigheid.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. MattheĆ¼s 16:18

b

En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. Johannes 11:52

Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. 1 Koningen 19:18

c

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren