Paragraaf 12Verzekerd zijn van de volharding geeft een toegewijd leven

Degene die gelooft weet dus zeker dat hij dat ook zal blijven doen. Dat leidt er echter niet toe dat hij hoogmoedig wordt en zorgeloos. Neen, integendeel, het zorgt ervoor dat hij bescheiden wordt, eerbied heeft voor God als een kind voor zijn vader en zich overeenkomstig Gods wetten gedraagt.
Hij zal tegen het kwaad blijven vechten, vurig bidden, openlijk vasthouden aan de waarheid en steeds blij zijn over wat God doet. Wanneer hij overdenkt hoe goed God voor hem is, zet dat hem aan om zijn dankbaarheid te tonen door zo goed mogelijk Gods leefregels in praktijk te brengen. Dit blijkt ook uit de Bijbel en het leven van de gelovigen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees? Psalmen 116:12

b

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:11-14

O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Psalmen 56:13-14

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 1 Johannes 3:3

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren