Paragraaf 12 Verzekerd zijn van de volharding geeft een toegewijd leven

Het is echter beslist niet zo dat de ware gelovigen hoogmoedig
en zondig en zorgeloos tegenover de zonde zouden worden
omdat ze er zeker van zijn dat ze zullen volharden in het geloof.
Integendeel, hun zekerheid is een ware bron van nederigheid en kinderlijke eerbied,
van ware godsvrucht en volharding in alle strijd,
van vurige gebeden en standvastigheid in het kruisdragen,
van het belijden van de waarheid en van een bestendige blijdschap in God. a
Het overdenken van de weldaad van deze zekerheid is voor hen een aansporing
om zich voortdurend ernstig te oefenen in dankbaarheid en in goede werken. b
Dat blijkt uit de getuigenissen van de Schrift en uit de voorbeelden van de heiligen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees? Psalmen 116:12

b

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:11-14

O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Psalmen 56:13-14

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 1 Johannes 3:3

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren