Paragraaf 7Door Zijn Woord en Geest vernieuwt God gevallen gelovigen tot bekering

Daarom houdt God vast aan het nieuwe begin dat Hij met een kind van Hem gemaakt heeft. Bovendien verandert de Heilige Geest iemand dan zo ingrijpend dat hij terugkomt van de door hem ingeslagen verkeerde weg. Hij krijgt oprecht berouw over zijn slechte daden, zoals God het wil. En met diep berouw in het hart vraagt hij kwijtschelding van zijn schuld. Die wordt hem ook kwijtgescholden, want Christus heeft er met zijn leven voor betaald. Hij ondervindt weer dat God zich met hem verzoend heeft en als blijk van zijn trouw zich over hem heeft ontfermd. Daarvoor dankt hij God en hij zet zich des te ijveriger in voor de komst van het rijk van God.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 1 Johannes 3:9

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1 Petrus 1:23

b

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 2 Korinthe 7:10

De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Psalmen 51:19

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Psalmen 32:5

c

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Filippenzen 2:12

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Vreze des Heeren)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren