Paragraaf 7 Door Zijn Woord en Geest vernieuwt God gevallen gelovigen tot bekering

Want ten eerste bewaart God, als zij in zonden vallen,
in hen nog Zijn onverderfelijk zaad (van het Woord),
waardoor zij wedergeboren zijn,
zodat dit niet vergaat of weggeworpen wordt. a
Ten tweede vernieuwt Hij hen op een zekere en krachtige wijze
door Zijn Woord en Geest, zodat zij zich bekeren, b
opdat ze over de bedreven zonden van harte en in overeenstemming met Gods wil bedroefd zijn.
Door het geloof smeken ze dan met een verbroken hart om vergeving van hun zonden
door het bloed van de Middelaar, Jezus Christus.
Zij verkrijgen die ook en ervaren daardoor weer de genade van God,
Die nu met hen verzoend is.
Zij aanbidden Zijn ontferming en trouw en zijn voortaan met des te meer ijver,
met vrees en beven bezig om hun behoud te bewerken. c

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 1 Johannes 3:9

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1 Petrus 1:23

b

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 2 Korinthe 7:10

De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Psalmen 51:19

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Psalmen 32:5

c

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Filippenzen 2:12

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Vreze des Heeren)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren