Paragraaf 8 Door Gods genade en barmhartigheid volharden gelovigen tot het einde

Hierdoor vallen zij niet helemaal van het geloof en van de genade af
en blijven zij niet voor altijd in hun val,
waardoor zij verloren zouden gaan.
Dat dit niet met hen gebeurt, komt niet door hun eigen verdiensten of krachten,
maar door de genade en de barmhartigheid van God.
Als het van henzelf afhing, zou dat niet alleen gemakkelijk kunnen gebeuren,
maar het zou ongetwijfeld ook werkelijk gebeuren.

Maar wat God betreft kan dit absoluut niet gebeuren,
want Zijn raadsbesluit kan niet veranderd worden
en Zijn belofte niet verbroken.
Ook kan hun roeping overeenkomstig Zijn besluit niet herroepen worden.
Dat geldt ook voor de verdienste van Christus
en Zijn voorbede voor hen en hun bewaring door Hem.
Die kunnen niet krachteloos gemaakt worden.
Ook kan de verzegeling met de Heilige Geest niet verijdeld of tenietgedaan worden. a

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Psalmen 33:11

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Hebree├źn 6:17

En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Romeinen 8:30

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept. Romeinen 9:11

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Romeinen 8:34

Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Lukas 22:32

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Efeze 1:13

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren