Paragraaf 8Door Gods genade en barmhartigheid volharden gelovigen tot het einde

Dit alles hebben deze mensen niet aan zichzelf te danken (alsof dat hun eigen prestatie was!) maar aan God. Hij ontfermt zich over hen, en alleen daardoor kunnen ze ervoor gespaard blijven dat ze hun geloof geheel en al kwijtraken, zich nooit en te nimmer weer bekeren en naar de hel gaan. Als het alleen aan henzelf lag, zou dat zonder meer gebeuren.
Maar het gebeurt niet, want wat God zich heeft voorgenomen, voert Hij ook uit. Hij breekt zijn beloftes nooit, en wie Hij uitgekozen heeft, laat Hij niet weer vallen. Ook Christus’ werk voor ons blijft altijd van kracht: Hij blijft voor ons pleiten en ons beschermen. Ook zal het werk van de Heilige Geest in ons nooit zonder gevolg blijven.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Psalmen 33:11

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Hebreeën 6:17

En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Romeinen 8:30

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept. Romeinen 9:11

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Romeinen 8:34

Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Lukas 22:32

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Efeze 1:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren