Paragraaf 6 Het besluit van verkiezing en verwerping

Dat God sommigen in den tijd met het geloof begiftigt,
sommigen niet begiftigt, komt voort van Zijn eeuwig besluit. a
Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18),
en: Hij werkt alle dingen naar den raad van Zijn wil (Ef. 1:11).

Naar welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn,
genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven;
maar degenen die niet zijn verkoren,
naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat.

En hier is het, dat zich voornamelijk voor ons ontsluit
die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen,
zijnde in evengelijke staat des verderfs,
of het besluit van verkiezing en verwerping,
in het Woord Gods geopenbaard.
Hetwelk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf,
alzo den heiligen en godvrezenden zielen een onuitsprekelijken troost geeft.

De Dordtse Leerregels trekken, in overeenstemming met hoe de Bijbel dat verwoord, steeds twee lijnen. In dit artikel wordt de dubbele lijn getrokken: ‘het besluit van verkiezing en verwerping’. Onder andere in H1. par. 8 wordt gesproken over de enkele lijn: ‘onze verkiezing’.
De dubbele lijn houdt in dat de Bijbel leert ‘dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan’ (H1. par. 15). Dit is te herkennen in de Bijbel aan woorden zoals ‘een zekere menigte’ en ‘sommigen’. Deze dubbele lijn wordt in de Bijbel doorkruist door een andere lijn: de enkele lijn. Hierin wordt ‘onze verkiezing’ ons in de vorm van beloften en geboden gepredikt. Dit is te herkennen aan het directe aanspreken: ‘ons’ en ‘wij’. Deze lijn heeft dezelfde structuur als de leer van het genadeverbond (zie het klassieke doopsformulier): de beloften van de drie-enige God en de vermaning tot een nieuwe gehoorzaamheid aan deze God. In H1. par.8 wordt dit verder uitgewerkt: de aanzegging van Gods keuze voor ‘ons’ en de vermaning om naar die keuze te leven. Dan krijgen de beloften van het evangelie en het stempel van de verkiezing mee: het is Gods keuze die in de beloften tot ons komt en God meent het echt als Hij deze beloften laat uitspreken.

Bewijsteksten

a

Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Handelingen 13:48

Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. 1 Petrus 2:8

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Barmhartigheid)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren