Paragraaf 11De wedergeboorte

God heeft een aantal mensen als kind aangenomen. Hij zorgt ervoor dat ze zich bekeren en gaat daarbij als volgt te werk: Enerzijds maakt Hij hun de blijde boodschap bekend en geeft Hij hun door de Heilige Geest helder inzicht zodat ze de boodschap van de Geest van God goed kunnen begrijpen en kunnen beoordelen wat van God komt en wat niet. Anderzijds dringt Hij door tot het innerlijk van zijn kinderen: dezelfde Geest maakt nieuwe mensen van hen. God opent het gesloten hart, Hij breekt de weerstanden, "besnijdt het onbesneden hart" (Deut. 30:6). Onwillige en eigenzinnige mensen maakt Hij bereidwillig en gehoorzaam. Hij stimuleert hen zo, dat ze gaan leven zoals Hij het wil, net zoals een goede boom goede vruchten draagt.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. Hebreeën 6:4-5

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 1 Korinthe 2:10

b

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeën 4:12

c

En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Handelingen 16:14

d

Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem; anders zal Mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw slechte daden. Jeremia 4:4

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Kolossenzen 2:11-13

e

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Mattheüs 7:18

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren