Paragraaf 17Als middel om zalig te worden gebruikt God het evangelie

Het is nu wel duidelijk dat alleen God de mensen een nieuw leven geeft. Dat is niet in tegenspraak met het feit dat de Bijbel voor ons een van de middelen is om dat te bereiken. Want God zelf heeft ons de Bijbel gegeven om ons geloof erop te funderen en erdoor te versterken. Het is te vergelijken met ons lichaam. God heeft dat geschapen en blijft er ook voor zorgen, maar wij moeten de middelen, die God ons daarvoor gegeven heeft, ook gebruiken. Zo hebben de apostelen en de kerkvaders de mensen geleerd dat alleen God hun een nieuw leven geeft. Maar ook zetten ze de mensen op grond van de Bijbel aan om de boodschap te aanvaarden, de sacramenten te gebruiken en zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht.
De hoogmoed van mensen die denken dat ze zichzelf wel kunnen redden, wordt zo bestreden. Zo moeten ook de predikanten en de gemeenteleden het niet wagen, God uit te dagen door die dingen te scheiden die Hij heeft gekoppeld. Want door Gods geschenken te gebruiken, krijgen wij het eeuwige leven. Hoe beter wij dit doen, des te duidelijker blijkt hoe God zich met ons bezig houdt. Dan zal Gods werk ook de beste voortgang hebben.
Voor de middelen die God geeft om het eeuwige leven te krijgen, komt alleen Hem alle eer toe voor altijd. Amen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Jesaja 55:10-11

b

Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 1 Korinthe 1:21

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1 Petrus 1:23

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1:25

c

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Handelingen 2:42

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 2 TimotheĆ¼s 4:2

Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 2 Korinthe 5:11-18

d

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Romeinen 10:14-15

e

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Judas 1:24-25

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren