Paragraaf 10Door geloof in Gods beloften, de Heilige Geest en een zuiver geweten is er zekerheid

Dat wij zo zeker zijn van onze redding komt niet van een of andere ingeving buiten de Bijbel om, maar doordat we geloof hechten aan de beloftes van God. Hij heeft ons die in de Bijbel uitvoerig bekend gemaakt om ons een stevig houvast te geven.
Daarbij maakt de Heilige Geest ons ervan bewust dat wij kinderen, en dus erfgenamen, van God zijn. Ook dat geeft ons zekerheid, evenals het streven naar een zuiver geweten en het doen van goede daden.
Wij weten zeker dat we het kwaad de baas zullen blijven en dat het eeuwige leven ons niet meer ontnomen kan worden. Als we dat houvast niet hadden, waren we de beklagenswaardigste van alle mensen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Romeinen 8:16-17

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Johannes 3:1-2

b

En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Handelingen 24:16

c

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37

Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. 1 Korinthe 15:19

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren